KNIHOVNÍ ŘÁD

Tento dokument platí od 1. 8. 2023

 

             

 

V souladu se zřizovací listinou Městských kulturních zařízení, příspěvkové organizace ve Šternberku, schválenou zastupitelstvem města Šternberka usnesením čj. 36/3 ze dne 25. 2. 2015 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení

 

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 1. výpůjční služby
 2. meziknihovní služby
 3. informační služby:
 1. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
 2. informace z oblasti veřejné správy
 3. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 4. přístup na internet  

                   d. propagační služby:

                        pořádání exkurzí, informačních lekcí, přednášek, besed a dalších akcí pro děti, studenty a veřejnost

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 2. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. Návštěvníci, kteří hlukem, zápachem či nevhodným chováním obtěžují ostatní, mohou být z budovy vykázáni.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 4. Podpisem přihlášky a prostudováním knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny. Dále je povinen ohlásit změnu jména, bydliště, ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu.
 5. Čtenář se při každém půjčování prokazuje čtenářským průkazem, který je nepřenosný a za jeho případné zneužití sám odpovídá. Žádá-li o obsluhu bez platného čtenářského průkazu, je povinen se prokázat průkazem totožnosti a zaplatit manipulační poplatek.
 6. Do prostoru knihovny není povoleno vodit psy a stavět kola, jezdit na kolečkových bruslích a koloběžkách.
 7. Pravidelná provozní doba (případně dočasná odchylka) je zveřejněna při vstupu na každé pracoviště,  které poskytuje služby veřejnosti.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Využívání výpočetní techniky je volně přístupné a bezplatné, tisk dokumentů je zpoplatněn podle ceníku.

Pokud uživatel není čtenářem knihovny, prokazuje se platným občanským průkazem, z něhož pracovník knihovny vypíše jméno, příjmení a trvalé bydliště. Registrovaný čtenář musí předložit platný čtenářský průkaz.

 1. Uživatel smí používat pouze software, který je na počítači předem nainstalován.
 2. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky. Pro stahování souborů může používat své USB flash disky.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.
 6. Uživatel nesmí vypínat nebo restartovat počítač, měnit nastavení počítače a nainstalovaných programů a instalovat nebo nahrávat soubory na disk počítače.
 7. Uživatel je povinen nahlásit poruchu počítače nebo poruchu připojení k internetu.
 8.  Uživatel nesmí navštěvovat internetové stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem, ani tento materiál na počítači zpracovávat.
 9. Uživatel je povinen oznámit ukončení práce s počítačem.

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při využití meziknihovní výpůjční služby musí být uživatel nejméně půl roku registrován v knihovně a vracet řádně knihy. Uživatel se podílí na úhradě nákladů na poštovné a v případě vyřízení požadavku reprografických služeb uhradí cenu příslušných fotokopií.

    

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit   všechny závady. Čtenáři může být půjčeno současně nejvýše 10 knihovních jednotek.
 2. Půjčení dražších publikací stvrzuje čtenář podpisem.
 3. Vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc, je nutné ihned informovat knihovníka a před vrácením vypůjčených materiálů zajistit jejich dezinfekci.
 4. Není-li kniha ve fondu knihovny, může knihovna zprostředkovat její zapůjčení za poplatek z jiné knihovny a čtenář je povinen přesně dodržovat stanovený termín vrácení.
 5. Čtenář může za poplatek požádat o rezervování literatury. Požadavek bude vyřízen podle možností knihovny a podle časového pořadí záznamů. Knihovna knihu rezervuje   nejdéle 7 dnů od data odeslání písemného upozornění o rezervaci.
 6. Publikace z příruční knihovny půjčuje knihovník pouze na vyžádání prezenčně, absenčně ve výjimečných případech.          

 

Pokud čtenář nevrátí některou knihu z výpůjček v povoleném časovém termínu, knihovna mu až do vrácení dlouhodobé výpůjčky další půjčování pozastaví.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 4 týdny. Výpůjční lhůta může být prodloužena o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel (maximálně celkem 70 dní). V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty

(např. z důvodu rezervace).

 1. Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat!

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. 
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Poplatek z prodlení:
 1. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:
 1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po šesti bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.
 1. Ztráta průkazu uživatele:
 1. Za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně řediteli Městských kulturních zařízení. Výjimky z ustanovení knihovního řádu může v závažných případech povolit ředitel Městských kulturních zařízení.
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy. Nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny a ceník služeb a poplatků knihovny.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 2. 2020.
 4. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023 a platí na dobu neurčitou.                    

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

 1. Nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
 2. Ceník placených služeb a poplatků knihovny

 

 1.   Nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny jsou Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace (dále jen knihovna)

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání.

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje: údaj o ZTP

 

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel bez zbytečného odkladu oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti.

Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás.

 

 

 

     2. Ceník placených služeb a poplatků knihovny

 

Zápisné (na 365 dní)

dospělí uživatelé (pracující)                                                                                                   150 Kč

děti (do 15let), studenti (do 26 let), starobní důchodci, držitelé průkazu ZTP                          80 Kč

 

Poplatky za speciální služby                                     

rezervace knih                                                                                                                            5 Kč  

odložení z poličky                                                                                                                       5 Kč

meziknihovní výpůjční služba                                                                                                 100 Kč

ztráta a poškození čtenářského průkazu a vystavení nového                                                  40 Kč

obsluha bez předložení čtenářského průkazu                                                                           10 Kč

             

Poplatky z prodlení

Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat.

Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.

 

po uplynutí výpůjční lhůty 4 týdnů se vybírá poplatek                                                                  10 Kč

po uplynutí dalších 2 týdnů, I. upomínka                                                                                     30 Kč          

po uplynutí dalších 2 týdnů, II. upomínka                                                                                    60 Kč     

po uplynutí dalších 2 týdnů, III. upomínka                                                                                 150 Kč

po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně IV. upomínka                                                                   200 Kč

po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně V. upomínka                                                                     250 Kč

po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně VI. upomínka-doporučený dopis                                      300 Kč          

 

V případě, že ani po 6. upomínce se čtenář nedostaví do knihovny a neuvede záležitost do pořádku, je přikročeno k vymáhání právní cestou.

 

Náhrady

Knihy:       1. stejná kniha + 20 Kč za knihovnické zpracování

                  2. Cena knihy v případě, že kniha není na trhu k dispozici

Časopisy:  1. stejný časopis

                  2. cena časopisu

 

 

 

Veřejný internet

Tisk z internetu:

1 stránka textu černobíle                                                                                                         5 Kč

Pořizování textu:

1 stránka textu černobíle                                                                                                        5 Kč

 

 

 

Zpracovala: Martina Krejčová, Markéta Nečesaná

Schválila: Marie Velká, ředitelka

Dne 30. 6. 2023

Účinnost od 1. 8. 2023

© 2024 Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace | firla.eu