Dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR

  1. Kulturní zařízení

Městská kulturní zařízení Šternberk, příspěvková organizace,je příspěvkovou organizací Města Šternberk, který je její zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je podpora kulturních, společenských, vědeckých, osvětových a vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Městská kulturní zařízení Šternberk, příspěvková organizacezpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Městská kulturní zařízení jsou správcem Vašich osobních údajů, která zpracovává zejména za účelem:

  1. poskytování služeb registrovaným uživatelům

  2. ochrany knihovního fondu

  3. uchování historie výpůjček

  4. přímého marketingu

  5. vedení evidence sbírkových předmětů apod.

  6. zajišťování smluvních vztahů

  7. celoživotní vzdělávání

 

Kontaktní adresa správce:

Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace, Masarykova 307/20, 785 01 Šternberk, IČ: 00 848 751,  telefon: +420 587 571 236, e-mail:

ID datové schránky: pjjk5jz

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:

Ivana Kučerová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,   tel: 587 571 236 mail: , asistentka ředitelky

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky (smlouvy o poskytování služeb), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu Městských kulturních zařízení, příspěvkové organizace Šternberk, který spočívá v ochraně knihovního fondu (sbírkových předmětů atd.) prostřednictvím monitoringu vybraných prostor prostřednictvím kamerového systému, detailnější identifikaci uživatele pro účely zamezení podvodům, uchování historie výpůjček atd.    

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  1. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných Městskými kulturními zařízeními, příspěvkovou organizací Šternberk (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.).

 

V rámci akcí pořádaných Městskými kulturními zařízeními, příspěvkovou organizací Šternberk budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Šternberk nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Copyright © 2014-2020 MKZ Šternberk. Všechna práva vyhrazena.